پوشش داخلی کلاف دیوار پس از عایق گذاری که برای مناطق سرد ضروریست ، با رو کوب چوبی یا پانلهای پیش ساخته گچ تکمیل می شود . روی پانلهای گچ عملیات پرداخت و نقاشی انجام می شود . در بعضی کشورها پانلهای نازکی از گچ را با روکش پلی ونیل می سازند . این روکش پلی ونیل طرحهای سطوح شعاعی و مماسی گونه های مختلف چوب را داراست .

– پوشش سقف و کف :

پوشش سقف با لمبه یا ورق نازک روکش دار گچ صورت می گیرد . چنانچه تیرها و تیرچه های سقف از چوب مرغوب انتخاب شده باشند ، لمبه را روی تیر و تیرچه ها می کوبند ؛ در غیر این صورت لمبه را از زیر می کوبند و روی آنرا برای جلو گیری از اتلاف گرما عایق گذاری می کنند . لمبه کوبی سقف و کف با طرح طول سراسری یا تصادفی اجرا می شود .

برای از بین بردن ارتعاش راه رفتن ساکنین روی کف یا بالای سقف ( در طبقه بالا ) ، ارتفاع تیر باربر و تیرچه های کف را زیاد می کنند . این مساله تابیدن تیرها را در موقع نصب و پس از آن به دنبال دارد ؛ به همین جهت باید تیرچه های کف را به مهاربندهای ضربدری یا بلوک ساده مجهز کرد .

در صورت زیاد بودن طول دهانه تیر ریزی ، ترکیب تیر باربر و تیرچهراه حل مناسبی است . در این حالت ، تیر باربر را به دو طریق می توان تدارک دید ؛ تیر آهن فلزی یا چسباندن قطعات نازک با ارتفاع مناسب به یکدیگر و تولید اجزای لایه ای با خط چسب عمود ی . تیرچه ها به تیر باربر وصل می شوند .

برای تکیه گاه دو سر تیر باربر می توان وصله ی فلزی یا چوبی در بتون جاسازی کرد . اتصال تیرچه ها یا روی تیر باربر و با هم و یا در جان تیر باربر و با آن و یا بوسیله ی قطعات اتصال دهنده ی فلزی و چوبی صورت می گیرد .

بسیاری از ساختمانهای چوبی لمبه روی تیرهای کف با چوب ماسیو بلوط یا گونه های دیگر پهن برگ عمل شده کف پوشی نیز روی آن به کار می بردند .امروز حسن استقبال و رجحان کار جویی به علت گران تمام شدن کار عام نیست . از پانلهای تخته چند لا ، تخته ویفر و تخته تراشه برای پوشش دهانه های تیر کف زیاد استفاده می کنند .

از کف پوش چوبی بیشتر در مناطقی استفاده می شود که سرمای زمستان دمای خاک را به طور چشمگیری پایین می برد .

عوامل دیگری که باعث می شود قاب یا اسکلت ساختمانی یک طبقه را از چوب بسازند ، زلزله و لیز خوردن زمین است . حرکات زمین در بسیاری از موارد انسان را غافلگیر کرده است . تلفات جانی و مالی حاصل از حرکت زمین ، تنها با ساختمانهای چوبی حد اقل بوده است .