مرحله ساخت

1-بريدن الوار در اندازه هاي مورد نياز

2-رنده كردن دو طرف از الوار ها

3-تبدل الوار به تخته با اره نواري

4-كندگي كردن تخته ها

5-قطع كردن طولي تخته با توجه به اندازه هايي كه لازم داريم.

6-فاق و زبانه كردن تخته ها با دستگاه دريل زميني و اره نواري و قطع كن.

7-بعضي از قطعه چوب ها كه به صورت ستون (در كمد ديواري) قرار مي گيرند و قيد بر روي آن قرار مي گيرد بايد هر كدام از آنها را به صورت اتصال نيم نيم درآورد.

8- براي اينكه كار هنگام نصب زيبايي خود را از دست ندهد و كار يكدست جلوه داده شود در عرض ستون ها و قيد ها بريده ميشود mdf

(از وسط نصف ميشود) و بر روي آنها چسبانيده و پرس ميشود. mm/6mdf

9-بريدن چوب ها در اندازه هاي 3*3 سانتيمتر كه به صورت چوب پشتي و زير طبقه معروف هستند.

10-بريدن سه ميل كه به عنوان روكوب معروفند براي دور كار زده ميشود.

مرحله نصب:

1-ابتدا مونتاژ چهارچوب صورت مي گيرد.

2-به هر طرف چهارچوب كه اتصال فاق و زبانه دارد ميخ هاي 5 سانتيمتر زده ميشود.

3-چارچوب را بلند كرده و چوب هاي پشتي را به پشت ستون ها و قيد ها با چسب و ميخ متصل ميكنيم.

4- با فاصله اي كه چوب هاي پشتي به چهارچوب زده شده به همان فاصله از ديوار چوب هاي پشتي با پيچ و رولپلاك زده ميشود.

5-نئوپان كف و نئوپان ديواره را در جاي خود قرار داده و با ميخ به چوب هاي پشتي وصل مي كنيم.

6-بعد از انداختن نئوپان بر روي كار- چهارچوب را بعد از تراز كردن آن را پيچ و رولپلاك هم به زمين و هم به ديوار وصل مي كنيم.

7- بعد از متصل كردن چارچوب- نصب لولا ها بر روي درها صورت مي گيرد.

8-نصب درها بر روي چهارچوب و تنظيم آنها

9-زدن و روكوب به دور كار با ميخ هاي بي سر تا هم زيبايي كار بيشتر شود و هم كجي ديوار از بين رود.

10-سوراخ كردن در ها براي وصل دستگيره

11- آخرين كاري كه صورت مي گيرد زدن كرم (خمير هاي مخصوص شبيه بتونه) بر روي خراش ها و سوراخ هايي كه در هنگام نصب ايجاد شده. اين كرم ها در رنگ هاي مختلف در بازار وجود دارند كه خشك شدن آنها در مدت 5 دقيقه ميباشد آن را با انگشت بر روي كار مي زنند و پس از خشك شدن اضافي آن را با دستمال پاك ميكنند.