كابينت

1ـ طول ديوارها موقعيتهايي كه بايد در نظر گرفته شود:

2ـ ‌ارتفاع ديوارها                       3ـ موقعيت لوله گاز     4ـ موقعيت خروجي‌ها

5ـ ‌موقعيت كليد و پريزها           6ـ‌ موقعيت آرك ـ‌ پهناي آرك ـ‌ ارتفاع آرك

1ـ‌ كابينت زميني:

كابينتي كه از يك طرف به ديوار و از طرفي به كف ساختمان منتهي مي‌شود.

2ـ كابينت هوايي:

3ـ‌ كابينت اپن (كانتر):

كه هيچ سمت آن به ديوار نيست و قسمتي از آشپزخانه را براي ما جدا مي‌كند.

4ـ ‌آرگ:

اختلاف سطح ايجاد شده توسط چوب، فلز، گچ‌بري و … كه محدوده‌ي خاصي را مشخص مي‌كند و ارتفاع آن عموماً‌ كمتر است.

5ـ‌ يونيت:

اسكلت كابينت بالا و پايين را يونيت خوانند.

6ـ ‌وسايل:

(گاز ـ سينك ـ ماشين لباسشويي ـ ماشين ظرفشويي ـ پكيج ـ ‌هود ـ ‌يخچال ـ ‌فر ـ مايكروفر)

7ـ ‌هالوژن:

8 ـ ‌لبه‌ي كابينت 9ـ صفحه  10ـ پاسنگ  11ـ‌ زير چراغي (بلنت) 12ـ قرنيز روي صحفه

13ـ تاج             14ـ كنسول 15ـ كابينت ايستاده (كمدي)        16ـ‌ ويترين

علامتهاي انحصاري و قراردادي

گاز

لوله‌هاي فاضلاب

پريز و كليد برق

مراحل نقشه برداري كابينت آشپزخانه

1ـ‌ برداشت موقعيت

2ـ اشله كردن

3ـ چيدمان ـ ‌موقعيت ـ ‌مواد اوليه ـ محاسبه‌ي شرايط رفت و آمد ـ شكل كار (نما، پرسپكتيو)

4ـ ساخت 1ـ صورت مواد: ‌صفحه پاخورHPL، بلند HPL (زرد چراغي)، دربها، پروفيلها

2ـ ‌صورت، برش درب ـ ‌بدنه (برش ـ‌ نوار كردن ـ ‌شيارزني ـ سوراخ زني)، جدول ليست چوب رديف ـ‌ شرح و …

5ـ ‌مونتاژ

6ـ نصب كابينت:

الف:‌ ايجاد خط تراز خط تراز نصب كابينت پايين به چند عامل (ماشين لباسشويي، پكيج، ماشين ظرفشويي)

خطوط كاشي ـ ‌اندازه‌زني با شلنگ تراز

ب:‌ فيكس كردن

ج: تراز كردن كابينت

د: ثابت كردن (زميني، هوايي)

23ـ نصب يونيت هوايي

نصب صفحه‌اي كابينت زميني