جنگلها در حدود دویست میلیون سال پیش از بشر به وجود آمده اند ، در تاریخ زندگی بشر ، جنگل همیشه نقش مهمی داشته است . انسانهای اولیه از گیاهان،میوه و حشرات جنگل تغذیه می کرده اند و در مقابل دشمنان و گرما و سرما به آنجا پناه می برده اند .

بررسی وضعیت جنگلهای جهان نشان می دهد که حدود 30% از سطح خشکیهای زمین زیر پوشش جنگل قرار دارد و مساحت آن بالغ بر 4 میلیارد هکتار است .[1]

در کشور ما نیز با اینکه آمار دقیقی در دست نیست ولی با توجه به مساحت جنگلها در سال 1320 که 18 میلیون هکتار برآورد شده است اکنون به حدود 12 میلیون هکتار رسیده است .

پراکنش جنگلها در کشورمان به شرح زیر است :

1- جنگلهای شمال 83/1 میلیون هکتار و جنگلهای تنک و بوته زارهای شمالی کشور 57/1 میلیون هکتار .

2- جنگلها و اراضی جنگلی زاگرس حدود 4 میلیون هکتار .

3- جنگلهای ارس ( پراکنده در کوههای آهکی ) و جبهه جنوبی البرز حدود 2/1 میلیون هکتار .

4- جنگلهای پسته در جنوب و غرب و خاور ایران حدود 4/2 میلیون هکتار .

5- جنگلهای گرمسیر در سواحل جنوبی کشور و پراکنده حدود 1 میلیون هکتار .[2]

جنگل تنها برای تولید چوب نیست . از بین رفتن بیشتر جنگل ، خطری است که زیست انسان را مواجه با اشکال می سازد . نزولات آسمانی که به زمین می رسند به علت وجود درختان و گیاهان و خاصیت نفوذ پذیری خاک در زمین فرو رفته و کمتر سیل جاری می شود و به تدریج و بطور دائم به صورت چشمه سارهایی در دسترس انسانها قرار می گیرند . جنگل به کمک شاخه و برگ درختان از سرعت باد می کاهد و تنه و ریشه درختان و گیاهان از سرعت جریان آب بر روی زمین کاسته و بدین ترتیب در اطراف سدها از خاک جلوگیری کرده و عمر مفید سدها بالا می رود .

در آمد حاصل از منابع جنگلی دائمی و سرمایه موجود در این بخش ثابت و قابل افزایش است .

بدیهی است با پیشرفت روز افزون صنایع چوب و فرآوردهای چوبی و مصرف کاغذ و مشتقات آن تعداد کارگران مورد نیاز این بخش از اقتصاد کشور رو به افزایش بوده و زندگی میلیونها نفر از جنگل در زمینه های جاده سازی ، قطع و استحصال ، تهیه نهالستان ، تهیه پارکهای جنگلی ، جنگلکاری و در قسمتهای مختلف کارخانجات تولیدی و صنایع چوب و فراورده های چوبی به عنوان محقق ، استاد ، مدیر کارشناس ، کمک کارشناس ، کارگر ماهر و ساده و دیگر افراد شاغل جنبی این بخشها تأمین خواهد شد

[1]طبیعت و منابع / فصلنامه پژوهشهای محیط زیست و منابع طبیعی یونسکو

[2] تکنولوژ ی کارگاه صنایع چوب /علی اصغر منانی