تخته فيبر

صفحات سطحي كه از الياف چوب و مواد لينوسلولزي تحت تاثير چسب، فشار و حرارت توليد شده‌اند را فيبر گويند كه بر مبناي دانسيته يا جرم مخصوص به 1ـ‌ تخته فيبر عايق 2ـ تخته فيبرMDF 3ـ تخته فيبر HDF

 

 

 

1ـ تخته فيبر عايق:

صفحاتي كه جرم مخصوص آنها از 3/0 تا 6/0 بوده و ضخامت آن از 3 تا 16 ميليمتر مي‌باشد اين صفحات بيشتر از طريق فرايند تر و نيمه خشك تهيه مي‌كنند. و بيشتر به عنوان پشت بند و نگهدارنده و يا صفحات عايق صدا مصرف مي‌كنند كه سطح آنها صاف يا شكاف‌دار است. (در فرآيند توليد اين صفحات از چسب استفاده نمي‌شود) ‌(چسب همان ليگنين چوب)

2ـ تخته فيبر MDF

صفحات سطحي كه جرم مخصوص آنها از 6/0 تا gr/cm3 8/0 مي‌باشد و به صورت فرآيند خشك و نيمه خشك تهيه مي‌كردند از اين صفحات در انواع مكانها مثل: صفحات،‌ پانلها و صفحات مرطوب مي‌توان استفاده كرد. با توجه به نوع فرآيند در اين صفحات، همگي اين صفحات داراي سطح صاف مي‌باشند. (اوره فرم آلدئيد) cm32 ـ 5 ضخامت

3ـ تخته فيبر HDF

صفحاتي كه جرم مخصوص آنها از 8/0 تا gr/cm3 2/1 بوده و از طريق فرآيند تر و نيمه‌خشك تهيه مي‌گردند اين صفحات مي‌تواند داراي سطح صاف يا حتي نقش‌دار نيز باشند. براي بهبود كيفيت اين صفحات و اين كه بتوان از آن در خارج ساختمان نيز استفاده كرد عمليات تكميلي همچون روغن زدن روي آن انجام مي‌شود كه به عنوان ديوار چوبي و انواع پانل در داخل و خارج ساختمان استفاده مي‌شود (چسب ملامين فرم آلدئيد ) mm20ـ40 ضخامت منظور از فرآيند خشك،‌ نيمه خشك و يا تر ميزان رطوبت الياف در هنگام تشكيل كيك تخته فيبر است.

درجه بندي تخته فيبر از نظر صافي سطح

يك رو صاف s1s (‌كه در تخته فيبرهاي معمولي از پارافين به عنوان براق‌كننده استفاده مي‌شود.)

دو رو صاف S2s

مراحل توليد تخته فيبر:

1ـ ‌خرد كردن چوب  چيپس

2ـ پختن در ديگ مخزن پخت (دادن بخار آب به خرده چوبها)

3ـ‌ ديسك  جدا كردن الياف (‌كه در سيستم تر اين كار همراه با آب صورت مي‌گيرد.)

4ـ ‌الك كردن (در فرآيند تر بعد از اين مرحله، مرحله‌ي خشك كردن نيز اضافه مي‌شود)

5ـ چسب زني

6ـ ‌تشكيل كيك خرده چوب

7ـ پرس

8 ـ تكميلي (نگهداري تخته پرس شده در اتاقكهاي با  120 حرارت)

9ـ‌ دوربري

نكته:

در هنگام توليد و پس از توليد تخته فيبر، ‌آنرا تحت آزمايشهاي مختلف قرار مي‌دهند. در فرآيند تر مسئله يكنواختي سطح و خروج آب از الياف مهم است. اما در فرآيند خشك و نيمه خشك مسئله همگن بودن الياف با PH چسب مهم است. آزمايش ميزان واكشيدگي تخته پس از 2 و 24 ساعت شناور در آب بودن نيز روي همه‌ي تخته فيبرها انجام مي‌شود.

بسته به نوع تخته مورد نظر آزمايشات مكانيكي كشش، فشار و خمش روي تخته فيبرها انجام مي‌شود.

استاندارد تخته فيبر:

183× 360      183×244     120×240

در تخته فيبر m 3 183×240         183×230

1ـ ‌اتصال طولي

اتصالاتي كه باعث افزايش طول قطعه مي‌گردند اتصالات طولي نام دارند. اين نوع اتصال جهت مكانهاي بلند مثل چارچوب بائو، دست انداز بوده … كاربرد دارند.

 

2ـ اتصالات عرضي

اتصالاتي كه باعث افزايش عرض تخته يا صفحه شده و ممكن است در چوب و يا حتي توليدات صفحه‌اي انجام شود.

3ـ ‌اتصال گوشه‌اي

اتصالاتي كه در گوشه‌ي كار يا در كنار صفحات ايجاد شده و سبب پيدايش يك يا دو سطح مي‌گردد به همين دليل اتصالات گوشه‌اي را به 1 سطحي و 2 سطحي تقسيم مي‌كنند:

الف: اتصال گوشه‌اي يك سطحي

اتصالي كه در كناره‌ها ايجاد شده ولي پس از مونتاژ يك سطح تشكيل مي‌دهد مثل فاق در زبان ساده (بندرت در صفحه) (اتصال ضخامتها)

ب: ‌اتصال گوشه‌اي دو سطحي

زماني كه دو قطعه چوب يا صفحه از عرض به يكديگر متصل شده و تشكيل دو سطح را بدهند اتصالات گوشه‌اي دو سطحي نام دارند. اين اتصال هم در چوب و هم صفحه بست، كه ممكن است در گوشه مثل گوشه‌ي قفسه كابينت و يا در وسط مثل اتصال طبقه به صفحه انجام گيرد.)