فرآورده‌هاي سطحي كه از خرده چوب با انواع مواد نيوسلولزي توسط چسب تحت تاثير فشار و حرارت ايجاد مي‌شود تخته خرده چوب گويند.

مواد اوليه چوب نيوسلولزي: ‌يونجه ـ كاه گندم برنج ـ ‌ساقه نيشكر ـ ‌سر شاخه درخت پسته با گلاس

ـ ‌مراحل: 1ـ ‌خرد كردن ــ‌ درشت و متوسط و ريز (ضايعات) 2ـ الك كردن 3ـ خشك كردن 4ـ ‌چسب‌زني 5ـ‌ فرم دادن (تشكيل كمك خرده چوب)‌ 6ـ‌ پرس ــ يك طبقه،‌ چند طبقه، دائمي. 7ـ خنك كردن صفحات 8 ـ ‌برش 9ـ سنباده‌زني

آزمايشگاه

هر چقدر سطح صاف‌تر، وسيع‌تر و ضخامت آن يكنواخت‌تر باشد و مقاومت آن بيشتر باشد تخته خرده چوب شما داراي كيفيت بهتري مي‌باشد. ميزان همكشيدگي در اثر انداختن 2 يا 24 ساعت در آب و ميزان چسبندگي چسب و خرده چوب.

استاندارد ابعاد در ايران   122×240     183×410

طولهاي غير استاندارد 275ـ 250ـ 240 ـ 360 و 420ـ 410ـ‌305

ضخامت‌ها:40ـ 38ـ‌35ـ‌32ـ 30ـ 28ـ 25ـ 22ـ‌20ـ 19ـ 18ـ 16ـ‌14ـ 12ـ‌10ـ‌8ـ‌6ـ‌4

خلاقيت نئوپان

نئوپان غيرسطح (پشت صندلي ـ ميز ناهار ـ‌ روكش شده)

تخته چندلا

صفحات سطحي كه از لايه‌هاي نازك چوب به صورت فرد توسط چسب تحت تاثير فشار و حرارت بوجود آمده باشند را تخته چندلا مي‌نامند.

طرز قرار گرفتن لايه‌ها در اين صفحات بايستي به صورت متقاطع قرار گيرد.

انواع تخته لايه

از تخته لايه رديفي براي مكانهايي كه نياز باشد ضخامت تخته بيشتر از Mm16 باشد بهره مي‌گيريم. طول بلندتر و مقاومت بيشتر مثل چوب ضربه در صنعت نساجي و تيرهاي چوبي در سالنهاي ورزشي از تخته لايه استفاده مي‌كنيم.

مراحل توليد تخته چندلا

1ـ يارد (در تنها صنعتي كه نبايد چوب خشك شود صنعت تخته لايه است)

2ـ برش (قطع سر و ته گرده بينه متناسب با اندازه دستگاه پيلر و حوضچه پخت)

3ـ پخت (اين مرحله براي گونه‌هايي است كه حتماً‌ بايد پخت شود تا پوست آن گرفته شود. كبوده نيازي به پخت ندارد.)

4ـ ‌پوست‌كني (گونه راش حتماً‌ بايد پخته شود تا پوست آن كنده شود)

5ـ ‌لايه‌گيري (‌با دستگاه پيلر عمل لوله‌بري يا لايه‌گيري انجام مي‌شود)

6ـ‌ گيوتين (قطع عرضي لايه‌ها در اين مرحله است كه با توجه به خيس بودن لايه‌ها از گيوتين استفاده مي‌شود)

7ـ خشك كردن (كه يا در هواي آزاد يا در كوره لايه خشك‌كني انجام مي‌شود)

8 ـ ‌درز كردن (صاف كردن لبه‌هاي صفحه با دستگاه درزكن ـ ‌از گيوتين نمي‌توان بهره گرفت چون لايه‌هاي خشك را مي‌شكند)

9ـ ‌اتوكردن (بيشتر جهت لايه‌هايي است كه در هواي آزاد خشك شده‌اند و داراي چين و چروك بيشتري هستند.)

10ـ چسب زدن (لايه‌ها را يك در ميان دور و چسب مي‌زنند)، (چسب اوره و ملامين و فنل فرم آلدئيد گرما شل)

11ـ پرس گرم (در دو مرحله‌ي پيش پرس و پرس نهايي انجام مي‌شود)

ـ ‌خنك كردن (مرحله‌ي بسيار مهمي است كه براي تنظيم مسطح بودن تخته چندلا انجام مي‌شود)

12ـ ‌دوربري (اندازه‌بري)

استاندارد صفحات تخته چند لايه

ضخامت:‌ از Mm3 تا mm16 كه در تخته چند لايه رديفي تا mm40 هم توليد مي‌شود.

ابعاد استاندارد: در سه لايي طول cm 220 ثابت و عرض آن cm70ـ 75ـ 80 و …120 است.

ملاك خريد و فروش سانتيمتري عرض است.

صفحات چند لايي داراي استاندارد 105×220 و 120× 220 مي‌باشند اما با توجه به اينكه مكانهاي مختلف ابعاد مختلفي نياز دارد عرض متغير ولي طول آن ثابت مي‌ماند. كه امروزه طول آن نيز از 220 به 240 تغيير كرده است. صفحات تخته چند لايه را بر مبناي نوع چسب مصرفي نيز تقسيم‌بندي مي‌كنيم:

1ـ‌ تخته چند لايه مصرف داخل ساختمان (‌تا 20% رطوبت تحمل مي‌كند)

2ـ‌ تخته چند لايه مصرف خارج ساختمان (‌تا 70% رطوبت تحمل مي‌كند)

3ـ تخته چند لايه مقاوم به آب (تا 100% رطوبت و خود آب تحمل مي‌كند)

تقسيم بندي تخته چند لايه از نظر صفحه رو:

1ـ نقش و نگار خوب

2ـ ‌فاقد ترك

3ـ فاقد گره زنده يا مرده (در درجه‌هاي 2 گره زنده باشد عيبي ندارد و در درجه‌هاي بعدي مرده هم طوري نيست)