انواع اتصالات عرضي در توليدات صفحه‌اي:

1ـ‌ درز كردن ساده

2ـ ‌اتصال ميخ چوبي (در مواقعي كه فشار به قطعه زياد يا امكان حمل آن نيست) ‌سركار تو هم كرد.

طرز كار:

در اين حالت بسته به طول كار تعداد ميخ چوبي مي‌تواند متفاوت باشد در ابتدا ضخامت كار نصف شده و طول قطعه بسته به تعداد دوبل به قطعات مساوي تقسيم مي‌شود. (بهتر است اين عمل همزمان روي 2 تخته انجام شود) بعد مته مورد نظر را انتخاب كرده كه برابر با قطر دوبل است (قطر ميخ چوبي  تا  ضخامت قطعه) ‌ولي در عين حال قطر دوبل در توليدات صفحه‌اي از 7 نبايد كمتر باشد. سپس اقدام به سوراخكاري مي‌نمائيم. در مكانهايي كه امكان ايجاد سوراخ بلند نباشد طول دوبل را در نظر و عمق سوراخ را اندازه مي‌گيريم در توليدات صفحه‌اي بيشتر از ماشين‌هاي كم كني يا كم كنهاي فيكس استفاده مي‌شود.

در توليدات صفحه‌اي دوبل ممكن است از چوب يا مواد پلاستيكي باشد. چوب مورد نظر دوبل بايد خشك، رگه راست، بدون معايب و محكم باشد.

در اتصالات عرضي صفحه‌اي خصوصاً‌ دوبل ممكن است چسب زدن به دوبل هم انجام بگرد زيرا از استقامت لازم برخوردار است تنها در موارد خاص اقدام به چسب زدن اتصال ميخ چوبي مي‌نمايند. (چوب ممرز بيشتر)

 

3ـ اتصال نيم و نيم (بسيار جالب است)

طرز كار: ‌چنانچه قرار باشد فرآورده‌هاي صفحه‌اي كنار يكديگر قرار گرفته و درز آنها از قسمتهاي ديگر پيدا نباشد و يا نخواهند چسب كنند براي سطح تماس بيشتري از اتصال نيم و نيم استفاده مي‌شود.

براي اينكه درز ايجاد شده باعث زشتي كار نشود با ايجاد پخ يا هلال روي لبه‌ي دو صفحه كار را زيبا مي‌كنند.

4ـ‌ اتصال قليف

اتصالات قليف را در فرآورده‌هاي صفحه‌اي بصورت زياد مصرف مي‌كنند زيرا در اين صورت فرآورده مورد نظر از زبانه جداگانه راه 3ـ‌ قليف زبانه جداگانه بيراه وجود دارد.

طرز كار:

در اتصال قليف سر خود يك قطعه به صورت زبانه و يك قطعه بصورت كنشكاف خورده در مي‌آيد. مقدار ضخامت زبانه يك سوم ضخامت صفحه. در توليدات صفحه‌اي مثل پاركت ممكن است زبانه به صورت كونيك يا شيبدار تهيه مي‌شود.

طول زبانه در اتصالات قليف زبانه سر خود خصوصاً‌ در فرآورده‌هاي صفحه‌اي بسيار كوتاه است.

 

اتصال قليف زبانه جدا راه چوب:

در اين حالت دو تخته مورد نظر به صورت شياردار درآمده (شيار ضخامت)‌ و چوب را در جهت طول صفحه در آن جاسازي مي‌كنند كه بهمين دليل به آن قليف جداگانه راه چوب مي‌گويند. عمق كنشكاف در اين اتصال حدود Cm 2 در نظر گرفته مي‌شود.

براي راحتي كار ممكن است شيار مورد نظر در يك قسمت از تخته به جاي تمام طول تخته ايجاد شود.

اتصال قليف جداگانه بيراه:

مثل قسمت قبل بوده ولي قليف آن نسبت به خط درز صفحه عكس قرار مي‌گيرد از نظر استقامتي اتصال قليف زبانه بيراه از زبانه راه محكم‌تر است.

در مكانهايي كه از چوب كمتر استفاده شده يا اصلاً ‌چوبي وجود ندارد، قليف جداگانه را نيز از فرآورده‌هاي صفحه‌اي همانند فيبر يا تخته چند لا استفاده مي‌كنند كه تخته چند لا به دليل متقاطع بودن لايه‌ها نسبت به قليف از جنس فيبر ارجحيت دارد. (مثل زبانه بيراه عمل مي‌كند)

در اتصالات صفحه‌اي مي‌توان از قليف و كنشكاف يا قليف زبانه سر خود استفاده كرد. اين قليف بصورتي است كه لبه‌ي آن قسمتي پهنتر شده و در نتيجه هنگامي كه در كنشكاف قرار مي‌گيرد مقداري ناهمسطحي در آن ايجاد مي‌شد تا پوشش درز گم شده و زيبايي خاصي را به دليل برجستگي بوجود آورد. كه از آن در ديوارسازي استفاده مي‌شود.

ممكن است توسط ميخ استپ مستقيماً‌ به ديوار يا روي چوب زيرسازي متصل شود. امروزه به جاي اتصال با ميخ استپ بخاطر اينكه لبه‌ي زبانه كوچك و نازك است و احتمال شكست آن وجود دارد از بستهاي فلزي نيز استفاده مي‌شود.

در اتصالات صفحه‌اي مي‌توان با ايجاد 2 كنشكاف در دو ضخامت صفحات مورد نظر و استفاده از يك قليف با رنگ متضاد عرض بيشتري را پوشش داده هم چنين اختلاف سطح ايجاد كرد (براي زيبايي) و همچنين مي‌توان با دو رنگ متضاد سطح را جلا داد. چنانچه 2 رنگ مورد نظر نباشد يا فقط 2 رنگ بودن مد نظر باشد مي‌توان با ايجاد ابزار يا پخ درز محل 2 اتصال را گم كرد. در اتصالات صفحه‌اي هماهنگي و تقسيمات كار بسيار مهم است. بهتر است قبل از انجام كار طولهاي مورد نظر متر شود و فاصله‌اي تقسيمات معين گردد.

كه درز ميان كار در اين كار توسط نقوش خاص ابزار خوردن لب كار و يا زهوار غيرچوبي (MDF يا آلومينيوم به شكلهاي خاص

امكان دارد صفحه‌اي را كامل روي محل خاصي نصب و براي اينكه ساده نباشد روي صفحه را شيار مي‌زنند.