اتصال كليگ (جداشدني)

مي‌توان صفحات فشرده را به جاي اتصال فاق و زبانه ساده به صورت انحنادار ساخت در اين صورت اين نوع اتصالات توسط فشار روكش از هم جدا نشده ولي براي نصب آن به صورت زاويه دار در محل مورد نظر بايد آن را از بالا جا زد.

5ـ‌ اتصال پوشش درزها

درزهاي آزاد را ممكن است با زهوارهايي پوشش داد. اين اتصال در پوشش درز ديوارها سقفها و … استفاده كرد. با پخ زدن يا پرفيل زدن (افزار زدن)‌ به زهوارها مي‌توان تحركي سركار ايجاد كرد پوشش درزها ممكن است از چوب ماسيو و يا صفحات فشرده همچون HDf, mDf و يا غير چوبي مثل pvc آلومينيوم برنز و غيره در درز مورد نظر قرار داده ممكن است اين زهوارها را به صورت آزاد يا به دو طرف ثابت يا به يك طرف ثابت در محل مورد نظر بكار برد.

در فرآورده‌هاي صفحه‌اي اتصالات ميخ، ميخ است و پيچ كاربرد فراواني دارد. از پيچ در مكانهايي كه قرار است 2 قطعه از عرض به همديگر متصل شده و اتصال محكمي را به وجود آورد استفاده مي‌شود. هم چنين مي‌توان به جاي چوب پيچ از پيچ خودكار نيز استفاده كرد. در اين حالت نياز به 2 بار سوراخ كردن قطعه‌ايست در مكانهايي كه نخواهند سرپيچي پيدا باشد يا محل پيچ بد نما و زشت باشد و يا مكانهايي كه اتصال به صورت موقتي يا زيركاري باشد از اتصال ميخ در صفحات استفاده مي‌شود (به دليل خواص صفحات فشرده تنها در موارد خاص از چسب نيز استفاده مي‌شود. آن هم فقط در قسمتي از كار و تمام طول كار نيازي به چسب ندارد)

پوشش نركار

در فرآورده‌هاي صفحه‌اي شكل بزرگ بد نما بودن نركار مي‌باشد. كه مي‌توان توسط نوار يا روكش يا pvc پوشش لازمه را در نركار ايجاد كرد.

اتصالات جدا شدني

در مكانهايي كه نياز باشد قطعات از يكديگر جدا شود و دوباره مونتاژ گردد يا قطعه بقدري بزرگ است كه تا محل نصب حمل و نقل آن مشكل بوده و يا حتي قابل جايجايي نمي‌باشد. و يا اينكه هزينه حمل و نقل گران تمام شده و فضاي خالي در قسمت حمل بيشتر است، از اتصالات جدا شدني و قابل مونتاژ استفاده مي‌شود.

1ـ پيچ

2ـ‌ پيچ با ميخ چوبي(كه ميخ چوبي جهت ثبات كار و بي نيازي به شخص دوم جهت نگهداشتن 2 قطعه است)‌